SHA-BHR, KP, KU

Vi kan utøve rollen både som SHA koordinator i prosjekteringsfasen, og som SHA koordinator i utførelsesfasen.

I prosjekteringsfasen vil SHA koordinator påse at de prosjekterende gjør egne risikovurderinger og at byggherren utarbeider SHA plan.

I utførelsesfasen vil SHA koordinator ved oppstart av et prosjekt vil vi kontrollere om HMS avtaler er skrevet, at forhåndsmelding sendt, og om SHA plan er utarbeidet. Dersom dette ikke foreligger vil vi varsle oppdragsgiver om dette. Ved behov kan SHA koordinator bistå oppdragsgiver med å få dette på plass.

Før entreprenøren setter i gang på byggeplassen gjennomføres et HMS oppstartsmøte hvor gjeldende risikovurdering og SHA plan tas opp.

SHA koordinator vil påse at entreprenøren forholder seg til gjeldende lover og regler. HMS- avvik rapporteres umiddelbart til prosjektleder og byggherre. SHA koordinator kan delta på vernerunder og påse at entreprenøren rapporterer HMS.

HMS skal innarbeides i fremdriftsplanleggingen og SJA avsettes som egne aktiviteter.

Ved fare for liv og helse har SHA koordinator fullmakt til å stoppe arbeidene.