Ansvarlig søker

Når det er tatt beslutning om gjennomføring av et tiltak som er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven må tiltakshaver engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Ansvarlig søker skal koordinere hele byggesaksprosessen og har derfor en rekke oppgaver, herunder:

  • utforming av komplett byggesøknad med nødvendige vedlegg
  • besørge nabovarsling til naboer og gjenboere
  • å begrunne plassering i tiltaksklasse
  • å forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger
  • koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest
  • at tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse
  • at de ansvarlige kontrollforetakene til enhver tid er kjent med kontrollplanene
  • å rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommunen
  • å være mottaker av pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til det ansvarlige foretak de er rettet mot
  • å kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige