Byggeledelse/ Byggherreombud

Våre erfarne fagfolk vil iht. fullmakt og entrepriseform styre byggeprosessen og sørge for trygge rammer for oppdragsgiveren. Byggeleder / byggherreombud vil ha fokus på gode tekniske løsninger samt gode håndverksmessige utførelser og materialer.

Byggeleder vil påse at en fremdriftsplan er på plass, og dersom det oppstår avvik fra hovedfremdriftsplan vil oppdragsgiver straks varsles.

Byggeleder / byggherreombud vil sørge for at det endelige produktet stemmer overens med kravene iht. kontrakt, slik at sluttresultatet lar seg forvaltes, driftes og vedlikeholdes etter forutsetningene.

Basert på utarbeidede kontrollplaner utfører byggeleder løpende kontroller på byggeplass. I tillegg avholdes egne KS-møter hvor entreprenøren(e) fremlegger sjekklister på utførte arbeider.

Vår medarbeider mottar økonomiske, tidsmessige og kvalitetsmessige varsler fra entreprenøren og behandler disse løpende. Dersom varsel blir til en endringsmelding, skal disse loggføres og behandles. Samme prosedyre gjelder for oppfølging av avvik.