Prosjekteringsledelse


Hovedoppgaven til prosjekteringslederen er å ivareta oppdragsgiverens og brukerorganisasjonens interesser og mål i forhold til prosjekteringen i alle fasene i prosjektet, også utførelsesfasen.

Prosjekteringslederens viktigste oppgaver er:

  1. Gjennomføre kontraheringen og forhandle frem kontraktene med de prosjekterende.
  2. Vurdere behov for og kontrahere nødvendige spesialrådgivere.
  3. Utarbeide en fremdriftsplan for prosjekteringen som omfatter faser, aktiviteter og leveranser
  4. Sørge for at oppdragsgiver- og brukerorganisasjonen til enhver tid tar de beslutninger som er nødvendige for at prosjekteringen skal kunne nå krav til fremdrift og kvalitet.
  5. Styre prosjekteringsgruppen.