Elveparken - Lørenskog

Elveparken turvei går syd-nord langs Losbyelva fra Gamleveien (fv 352) til Elveveien og strekker seg over 1900meter. Det er etablert kryssende gang- og sykkelveier, 3 gang- og sykkelbroer, pullertbelysning langs turveinettet og konvensjonell belysning langs kryssende gang- og sykkelveier. I tillegg er det etablert en enkel møteplass.